Prehrať video

9

9. Nerobte nič nezákonné

9. NEROBTE NIČ NEZÁKONNÉ.

„Nezákonné konanie“ sú také skutky, ktoré oficiálne predpisy alebo zákony zakazujú. Tieto zákony vytvárajú hlavy štátov, zákonodarné orgány a sudcovia. Zvyčajne sú spísané v zákonníkoch. V dobre usporiadanej spoločnosti sú zverejnené a dané na všeobecné vedomie. V neprehľadnej spoločnosti, často plnej zločinov, a človek musí radiť s právnikom alebo sa špeciálne vyškoliť, aby ich všetky poznal. V takejto spoločnosti budete často počuť: „Neznalosť zákona neospravedlňuje“.

V každom prípade, ktorýkoľvek člen spoločnosti, či už mladý alebo starý, je zodpovedný za to, aby vedel, čo spoločnosť, v ktorej žije, považuje za „nezákonné konanie“. Sú ľudia, ktorých sa na to môžete spýtať, existujú knižnice, v ktorých si tieto veci môžete vyhľadať.

„Nezákonné konanie“ nie je neuposlúchnutie bežného príkazu typu „choď do postele“. Je to konanie, ktorého keď sa človek dopustí, výsledkom môže byť potrestanie súdom alebo štátom – pranierovanie1 štátnou propagandou2, pokuty a dokonca uväznenie.

Keď človek koná nezákonne, či už ide o významnú alebo bezvýznamnú vec, vystavuje sa útoku štátu. Nejde o to, či ho niekto prichytí alebo nie – keď koná nezákonne, oslabuje svoju obranyschopnosť.

Takmer každá hodnotná vec, ktorú sa človek snaží dosiahnuť, sa dá často uskutočniť úplne legálnym spôsobom.

„Nezákonná“ cesta je nebezpečná skratka a premárnený čas. U zdanlivých „výhod“ páchania nelegálnych činov sa zvyčajne ukáže, že za to vôbec nestáli.

Štát a vláda majú sklon byť vcelku neuvažujúci stroj. Takýto stroj existuje a funguje na zákonoch a zákonníkoch. Je nastavený tak, aby cez svoje orgány zakročoval proti nezákonnosti. A ako taký sa môže vo veciach „nezákonného konania“ stať nezmieriteľným3, neoblomným4 nepriateľom.
Správnosť či nesprávnosť vecí sa pred zákonmi a zákonníkmi neberie do úvahy.
Počítajú sa len zákony.

Keď si uvedomíte alebo prídete na to, že ľudia okolo vás „konajú nezákonne“, mali by ste urobiť všetko pre to, aby ste ich od toho odradili. Vy sami, dokonca aj keď s danou vecou nemáte nič spoločné, môžete kvôli nej trpieť. Účtovníčka firmy falšuje účtovné knihy: kvôli rozruchu, ktorý to vyvolá, môže firma skrachovať a vy prídete o prácu. Takéto udalosti môžu zásadne ovplyvniť vaše prežitie.

Ako člen akejkoľvek skupiny, ktorá podlieha zákonom, podporujte ich zrozumiteľné publikovanie, aby boli tieto zákony známe. Podporujte každú legálnu politickú snahu zredukovať, ujasniť a kodifikovať zákony, ktoré sa vašej skupiny týkajú. Držte sa zásady, že všetci ľudia sú si pred zákonom rovní. Toto je zásada, ktorá bola vo svojej dobe – v čase aristokratickej5 tyranie6– jedným z najväčších sociálnych pokrokov v dejinách ľudstva a nemalo by sa na ňu zabúdať.

Dbajte na to, aby boli deti a dospelí informovaní o tom, čo je „zákonné“ a čo je „nezákonné“ a dajte najavo, aj keď len zvraštením čela, že „nezákonné konanie“ neschvaľujete.

Tí, ktorí sa dopúšťajú nezákonných vecí, sú oslabení pred mocou štátu, „aj keď na dané veci nik nepríde“.

Cesta ku šťastiu nezahŕňa strach z toho, že človek bude jedného dňa odhalený.

1. pranierovať: vystaviť posmechu, verejnému pohŕdaniu, opovrhnutiu alebo urážkam.

2. propaganda: šírenie myšlienok, informácií alebo rečí, aby človek presadil vlastnú vec a/alebo poškodil vec niekoho iného, často bez ohľadu na pravdu; uverejňovanie lží v novinách, rádiu a televízii takým spôsobom, aby bol dotyčný (keď sa dostane pred súd) uznaný vinným; poškodzovanie reputácie človeka falošnými tvrdeniami tak, že mu už nikto neverí. (Propagandista je osoba alebo skupina, ktorá vytvára alebo praktizuje propagandu.)

3. nezmieriteľný: neprístupný zmieru, poľaveniu či uspokojeniu; nemilosrdný; neústupčivý.

4. neoblomný: tvrdý; ktorý sa nevzdáva; nepoddajný; niečo, čo sa nezlomí; nepoľavujúci; odmietavý voči akémukoľvek inému názoru; ktorý sa ničomu nepoddáva.

5. aristokracia: vláda hŕstky ľudí, ktorí majú špeciálne privilégiá, hodnosti alebo postavenie; panovanie menšej elity, ktorá stojí nad všeobecným zákonom; skupina, ktorá je narodením alebo postavením „nadradená všetkým ostatným“ a ktorá môže vytvoriť alebo uplatniť zákony na druhých,
ale sama nimi nie je postihnuteľná.

6. tyrania: použitie krutej, nespravodlivej a absolútnej moci; likvidovanie; potláčanie druhých; surovosť; tvrdosť.

21 PRAVIDIEL

OBJEDNAJTE SI

KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Základ, na ktorom sú postavené ďalšie materiály. Kniha do každej osobnej knižnice, vhodná aj ako darček. Okrem textovej časti – 21 pravidiel oboznamujúcich s konceptmi dobra a zla – obsahuje aj mnoho ilustrácií.

DVD FILM KNIHA CESTA KU ŠŤASTIU

Sfilmovaná verzia knihy prináša pôsobivé a živé vizuálne stvárnenie každého z dvadsaťjeden pravidiel Cesty ku šťastiu. Film vzdeláva prostredníctvom jedinečného a podmanivého formátu, ktorý komponuje príbehy jednotlivcov do dramatického predstavenia prinášajúceho veľmi dôležité posolstvo.

© 1996–2021 Všetky práva vyhradené.